Dames van plezier

Erotische Massage

BDSM

Gratis sexcontact

Mannen

Betaling in natura

Gay en Bi

Erotische Vacatures

Sexartikelen

Online diensten

Diversen

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Sexpose.nl. Gebruik en bezoek van deze website is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden die te vinden zijn op de website. Toegang tot deze website betekent dat u als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen, u wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De getoonde informatie op de website wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat Sexpose.nl niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. U aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals u die aantreft op de website op het moment van gebruik. Sexpose.nl is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. Sexpose.nl staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook. Sexpose.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden. Sexpose.nl is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Sexpose.nl Bovendien doet Sexpose.nl afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden en/of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.

 

INFORMATIE VAN DERDEN

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden. De teksten en foto's op de profielen van gebruikers worden zonder tussenkomst van Sexpose.nl geplaatst. Sexpose.nl kan op geen enkele manier garanderen dat deze informatie op waarheid berust. Sexpose.nl is niet aansprakelijk voor het plaatsen van zogenaamde fake foto's. Indien Sexpose.nl de kans groot acht dat een profiel niet naar waarheid is gevuld met foto's of informatie, kunnen wij overgaan tot het verwijderen van dit profiel. Je moet, indien je het profiel weer geopend wilt hebben, zelf het bewijs leveren dat de opgegeven informatie juist is. Sexpose.nl is niet verantwoordelijk voor afspraken welke gemaakt worden door gebruikers van de site. Sexpose.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze website onstane schade, van welke aard dan ook.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Sexpose.nl behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze website aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sexpose.nl worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

 

AFSLUITENDE OPMERKINGEN

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door Sexpose.nl. Sexpose.nl raadt u dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Sexpose.nl.

Heb je nog meer vragen? Neem contact op